Vitajte
Užívatelské meno:

Heslo:


Zapamätaj si ma

[ ]
Povinnosti SVBaNP
POVINNOSTI SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV BYTOV
vyplývajúce z platnej legislatívy
V zmysle platnej legislatívy má vlastník (SVB) právo používať majetok (veci) podľa vlastnej vôle, ale toto používanie majetku je upravované rôznymi legislatívnymi pravidlami, ktoré vytvárajú pre vlastníkov dovolený rámec pri používaní vecí, ktoré má vo svojom vlastníctve.
Vzhľadom na aktuálnosť a závažnosť problematiky uvádzame príspevok v plnom znení:
Zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika poškodenia zdravia a faktorov podmieňujúcich vznik pracovného úrazu a iného poškodenia zdravia. Upravuje zásady prevencie.
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov upravuje inšpekciu práce, prostredníctvom ktorej štát presadzuje ochranu zamestnancov pri práci a výkon správy v oblasti inšpekcie práce. Inšpekcia práce sa vykonáva na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi. Inšpekcia práce je dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, ako nad dodržiavaním mzdových predpisov a záväzkov z kolektívnych zmlúv.
Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ (vyhradených technických zariadení - ďalej len VTZ) je základnou požiadavkou na zaistenie bezpečnej prevádzky VTZ a požiarnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zamestnancov (osôb) v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce a hore citovaných právnych zákonov, platných vyhlášok a technických noriem (STN).
Vykonávacia vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ktorá bližšie špecifikuje a konkretizuje uvedené zákony, napr. v § 12 ods. 1 a 2, veľmi presne definuje dôležitosť vykonávať odborné prehliadky a skúšky VTZ a v prílohách č. 5, 7, 8, 10 sa podrobne stanovujú lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok.
SVB musí v zmysle platných predpisov vypracovať harmonogram odborných prehliadok a skúšok VTZ (tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, elektrických zariadení a plynových zariadení).
Elektrické zariadenia
Kontroluje:

* či stav elektrických zariadení, ktoré sú v prevádzke, zodpovedá požiadavkám bezpečnosti práce a technických zariadení a požiadavkám požiarnej ochrany, STN 331500,
* či sú obsluhou - údržbou elektrických zariadení poverené len spôsobilé osoby v zmysle vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z.

Vypracováva:

* harmonogram odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok,
* správy o priebehu a o výsledkoch vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok,
* harmonogram (termíny) údržby a opráv elektrického zariadenia,
* stanovuje určené prostredie v zmysle STN 330300 čl. 222 a 223, resp. STN P 332000-5-51, prostredie určuje odborná komisia a z toho vyplývajú lehoty odbornej prehliadky.

Zabezpečuje:

* odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodov podľa vypracovaného harmonogramu v zmysle vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z., príloha č. 8 a STN 331500, 341390,
* vedie evidenciu EZ, prevádzkové náklady, doklady o vykonaných prehliadkach a skúškach,
* na základe výsledkov odbornej prehliadky, skúšky vykonať opatrenia na odstránenie zistených závad,
* ihneď odstaviť elektrické zariadenie z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie pracovníkov alebo majetok.

Plní:
- ďalšie konkrétne povinnosti, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení technických predpisov a z prevádzkovo-bezpečnostných predpisov.
Počítadlo
Táto stránka dnes ...
spolu: 0
návštevníci: 0

Táto stránka ...
spolu: 9197
návštevníci: 6202

Server ...
spolu: 13946
návštevníci: 8770
tento web beží na e107 a spravuje ho webmaster. stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768 a vyšie