Vitajte
Užívatelské meno:

Heslo:


Zapamätaj si ma

[ ]
Východiskové odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
Východiskové odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
Revízie a kontroly bleskozvodov
Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) a kontroly elektrických zariadení
Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek.
Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou
prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky

* po odstavení dlhšom ako jeden rok,
* po demontáži a opätovnej montáži,
* po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná
zmena istenia,
* vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.
Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené (viď tab1).
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.
Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.
Rozdelenie revízií:
a) Revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov:
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.
Táto základná norma pre vykonávanie revízií elektrických zariadení, zariadení na ochranu pred bleskom a pred účinkami statickej elektriny rieši overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti.
Vykonáva ich revízny technik v pravidelných časových intervaloch (viď tab.1) doporučovaných platnými STN.
Revízie obsahujú popis a súpis stávajúceho stavu el. zariadenia a pevne inštalovaných el. spotrebičov, hodnoty meraní, zistené závady.
Revízna správa musí byť uložená u užívateľa el. zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru (IBP).
Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia.
Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.
b) Revízie a kontroly elektrického ručného náradia, spotrebičov a el. zariadení pracovných strojov:
Spôsob a rozsah vykonávania pravidelných revízií je uvedený v nasledujúcich normách:
STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania (viď tab.2)STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania.
Pri týchto pravidelných revíziách sa vykonáva napr. odskúšanie funkčnosti a chodu, kontrola opotrebovania uhlíkov motora, dotiahnutie spojov na svorkovnici elektrického prívodného kábla, celistvosť krytu ...
STN EN 60204-1 (33 2200) – Elektrické zariadenia strojov.
STN platí pre použitie elektrického a elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená STN, sa začína v mieste pripojenia zdroja el. energie.
Podľa uvedenej STN je posudzovaná bezpečnosť el. zariadení pracovných strojov.
Pri pracovných strojoch sa vykonajú predpísané skúšky stanovené platnými STN.
Lehoty prehliadok a skúšok el. zariadenia pracovných strojov sa posudzujú podľa prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené (viď tab.1).
Nasledovne je vykonané potrebné meranie el. ručného náradia, spotrebičov a pracovných strojov špeciálnou meracou technikou. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi.
Odstránenie zistených závad
Ak sa po vykonanej revízii elektrickej inštalácie, alebo kontrolovaných elektrických spotrebičov vyskytnú závady, zodpovedná osoba t.j. užívateľ el. zariadenia je povinný k výsledku revízie zaujať stanovisko a z hľadiska svojej zodpovednosti vykonať nápravu v čo najkratšom termíne, okamžite ak sa jedná o závady ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.
Dokumentácia a jej uloženie
Dokumentácia, ktorá sa vzťahuje k problematike elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov na prevádzke musí zodpovedať skutočnému stavu el. zariadenia a musí byť uložená samostatne. Musí byť vždy dostupná a predložená pri kontrole štátnym orgánom dozoru (IBP).
Skúsenosti potvrdzujú, že tomu mnohokrát tak nie je. Dokumentácie sú nekompletné, chýbajú dôležité časti a počas rokov sa na určité zložky uložené na rôznych miestach zabúda. Preto sa doporučuje zachovávať predovšetkým v zakladaní elektro dokumentácie skutočný poriadok a systém.
Dokumentáciu rozdeľujeme na:
Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“), ktorá sa spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
a) Aktuálna prevádzková
do ktorej patrí predovšetkým "Prevádzková kniha", v ktorej sú sústredené aktuálne zápisy rôznych závad, či problémov zistených behom prevádzky. Ďalej sú tu viditeľne sústredené termíny budúcich prehliadok, kontrol a revízií.
b) Uložená archívna
a) konštrukčná dokumentácia (vyhláška 718/2002 Z.z., príloha č.2)

* charakteristiku zariadenia,
* opis a funkciu technického zariadenia,
* výkresy zostáv a hlavných celkov,
* výpočty dôležitých konštrukčných astí vrátane mechanizmov,
* schémy elektrického zapojenia,
* zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,
* zoznam použitých predpisov a technických noriem,

b) kvalifikačné dokumenty (vyhláška 718/2002 Z.z.) zamestnancov
c) atesty na používané zariadenia
d) vyhlásenie o zhode
e) návody na obsluhu a dokumentácia k spotrebičom
f) periodické revízne správy
g) protokoly o odstránení revíznych závad (vždy nechať vystaviť od firmy, ktorá závady odstránila)
h) výsledky (protokoly) kontrol - revízií elektrospotrebičov
i) zápisy a závery atď.
TERMÍNY PRE VYKONÁVANIE REVÍZIÍ
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení
Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.
Lehoty pravidelných revízií sú stanovené (viď tab.1) a v ďalších článkoch tejto časti normy.

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov
STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).
Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:
A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)
C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti
Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa (viď tab3)

Počítadlo
Táto stránka dnes ...
spolu: 0
návštevníci: 0

Táto stránka ...
spolu: 9197
návštevníci: 6202

Server ...
spolu: 13946
návštevníci: 8770
tento web beží na e107 a spravuje ho webmaster. stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768 a vyšie